Uncategorized

IPW 2022 Orlando, din Florida

CEL MAI MARE TÂRG DE TURISM ESTE IN SUA

Statele Unite ale Americii au fost mereu cu un pas înainte, în privința strategiilor pentru turism. Cine participă la târgurile de turism din întreaga lume înțelege mai ales care sunt atuurile unui eveniment anual precum IPW 2022, din Orlando, USA: eveniment exclusiv de business.

Noile strategii de promovare a turismului, noile produse lansate pe această piață, la nivel internațional, dar și interacțiunea între reprezentanții mai multor țări, posibilitatea de a culege impresii de la profesioniști pentru profesioniști, „la cald”, în urma experiențelor personale ale participanților, aduce foarte multe beneficii dezvoltării ulterioare a destinațiilor turistice. Asta ar trebui să fie menirea unui târg de turism, în locul vânzărilor către clienți. Asta face IPW, în USA.

IPW este târgul internațional de turism organizat de U.S. Travel Association care reunește și reînnoiește permanent industria globală de călătorii. IPW le oferă celor implicați în industria ospitalității posibilitatea de a intra în legătură cu potențiali viitori parteneri sau cu jurnaliști, de a stabili relații de colaborare și de a afla noutățile din această piață. IPW este cel mai mare târg de călătorii, care a generat până în prezent câștiguri de peste 5,5 miliarde de dolari în industria turismului, întărind poziția SUA ca cea mai importantă destinație globală de călătorie și prezentând cele mai bune produse și destinații turistice din SUA.

Turismul reprezintă circa 3% din Produsul Intern Brut al SUA, cu o cifră de afaceri totală de peste 1.5 trilioane de dolari anual și asigurând peste 9 milioane de locuri de muncă. Pandemia a pus frână turismului și în SUA, după ce s-au înregistrat în 2019 80 de milioane de vizitatori, însă din 2022 au reînceput creșterile, ajungându-se la 55 de milioane de turiști estimați, iar pentru 2023 se așteaptă o creștere de până la 70 de milioane.

IPW promovează toate destinațiile turistice din SUA, în sistem B2B. Totul este foarte bine organizat, programările întâlnirilor și ale vizitelor sunt făcute conform unui program strict, centralizat pe site-ul evenimentului, astfel încât să se poată realiza, în numai trei zile, cât mai multe interacțiuni între reprezentanții celor peste 1.000 de organizații de turism din SUA, care reprezintă toate componentele acestei industrii, cu cei peste 1.200 de parteneri interni și internaționali din peste 70 de țări, pentru a se negocia cât mai multe contracte. Ținta IPW 2022 a fost de a genera afaceri de peste 4,7 miliarde de dolari.

Fiind unul dintre cele mai importante evenimente de business și având în vedere că reprezintă industria ospitalității, IPW este special și prin combinația perfectă pe care o face între muncă și distracție, pentru că turismul se promovează în cunoștință de cauză, iar participanții la evenimentul B2B au ocazia să experimenteze ceea ce urmează să promoveze și să vândă către clienți.

Una dintre surprizele pe care organizatorii IPW Orlando 2022 le-a oferit participanților, pentru a le facilita cele mai importante experiențe personale în această destinație turistică de top, a fost punerea la dispoziția lor, pentru câteva ore, a două dintre cele mai mari parcuri de distracție: Disney și Universal. Iar un press brunch exclusivist a fost organizat în cel mai luxos local din Orlando, cu pază asigurată de poliție.

IPW 2022 a adus la Centrul de afaceri din Orlando, aproximativ 5.000 de profesioniști din domeniul turismului, din peste 60 de țări, s-au derulat peste 77.000 de întâlniri de afaceri programate pentru cele trei zile, au fost prezenți peste 500 de jurnaliști, iar încasările pe care le estimează organizatorii pentru următorii 5 ani, sunt între 250 și 500 de milioane de dolari, din turism și industriile conexe, ca efect al promovării acestei destinații, în urma evenimentului. Iar miza este oferta unică pe care o are această regiune din SUA: cele mai spectaculoase parcuri de distracții.
CASETĂ
IPW va fi organizat de U.S. Travel Association în 2023 în San Antonio, în perioada 20-24 Mai. Cel mai mare târg de turism din lume va continua să reunească și să reconstruiască industria globală de călătorii, oferind o platformă personală pentru a desfășura afaceri și a reînnoi relațiile între parteneri din întreaga lume.
IPW 2022 Orlando, Florida

THE BIGGEST TRAVEL FAIR IN THE WORLD IS IN USA

The United States of America has always been one step ahead when it comes to tourism strategies. Those who participate in tourism fairs around the world understand especially what are the advantages of an annual event like IPW 2022, in Orlando, USA: an exclusive business event.

The new tourism promotion strategies, the new products launched on this market, at an international level, but also the interaction between the representatives of several countries, the possibility to gather impressions from professionals for professionals, “in the heat”, following the personal experiences of the participants, brings many benefits to the further development of tourist destinations. That should be the purpose of a tourism fair, instead of sales to customers. That’s what IPW does, in the USA.

IPW is the international travel trade show organized by the U.S. Travel Association that brings together and constantly renews the global travel industry. IPW offers those involved in the hospitality industry the opportunity to connect with potential future partners or journalists, establish collaborative relationships and find out what’s new in this market. IPW is the world’s largest travel trade show, generating more than $5.5 billion in travel industry revenue to date, strengthening the US’s position as the leading global travel destination and showcasing the best US tourism products and destinations.

Tourism represents about 3% of the US Gross Domestic Product, with a total turnover of more than 1.5 trillion dollars annually and providing more than 9 million jobs. The pandemic also put a brake on tourism in the USA, after 80 million visitors were registered in 2019, but from 2022 the increases started again, reaching an estimated 55 million tourists, and for 2023 an increase of up to to 70 million.

IPW promotes all US tourist destinations in a B2B system. Everything is very well organized, the appointments of meetings and visits are made according to a strict schedule, centralized on the event website, so that as many interactions as possible between the representatives of more than 1,000 tourism organizations can be achieved in only three days from the US, which represents all components of this industry, with the more than 1,200 domestic and international partners from more than 70 countries, to negotiate as many contracts as possible. The IPW 2022 target was to generate more than $4.7 billion in business.

Being one of the most important business events and considering that it represents the hospitality industry, IPW is also special because of the perfect combination it makes between work and fun, because tourism is promoted in awareness and the participants of the B2B event have the opportunity to experience what they are going to promote and sell to customers.

One of the surprises that the organizers of IPW Orlando 2022 offered to the participants, in order to facilitate their most important personal experiences in this top tourist destination, was to make available to them, for a few hours, two of the largest parks of entertainment: Disney and Universal. And an exclusive press brunch was organized in the most luxurious place in Orlando, with police security.

IPW 2022 brought to the Orlando Business Center approximately 5,000 tourism professionals from more than 60 countries, more than 77,000 business meetings were held over the three days, more than 500 journalists were present, and the receipts that the organizers estimate for the next 5 years, are between 250 and 500 million dollars, from tourism and related industries, as an effect of the promotion of this destination, following the event. And the bet is the unique offer that this region of the USA has: the most spectacular amusement parks.

CASETĂ

U.S. Travel Association’s IPW will continue to reunite and rebuild the global travel industry in 2023, in San Antonio (May 20-24), providing an in-person platform to conduct business and renew our relationships around the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *